Az elmúlt időszakban változott a szabálysértésekről szóló törvény. A jogszabály ebben a formában 2013. október 15-től van hatályban, és már több – korábban nem büntetendő – tűzvédelmet érintő büntetési tételt is tartalmaz. Jó ha tudunk róla…

A szabálysértésekkel, a szabálysértési eljárással és a szabálysértés nyilvántartási rendszerével a 2012. évi II. törvény foglalkozik.

A szabálysértés olyan – jogszabályban felsorolt – belföldön elkövetett, büntetendő tevékenység, vagy mulasztás, ami veszélyes a társadalomra.

Szabálysértést szándékosan és gondatlanságból is elkövethetünk, továbbá a felbujtó és a bűnsegéd is büntethető.

ELÉVÜLÉS

A szabálysértés alaphelyzetben, annak elkövetése után 6 hónappal elévül.

BÜNTETÉSEK

A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:

 1. szabálysértési elzárás,
 2. pénzbírság,
 3. közérdekű munka.

A szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések:

 1. járművezetéstől eltiltás,
 2. elkobzás,
 3. kitiltás,
 4. figyelmeztetés.

SZABÁLYSÉRTÉSI ELZÁRÁS

Csak bíróság szabhatja ki, az elzárás időtartama legalább 1 , legfeljebb 60 nap.

Nem alkalmazható elzárás, ha a személy:

 • fogyatékos személy, illetve kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül,
 • várandósság negyedik hónapját elérő nő,
 • 14. életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő szülő,
 • fogyatékos, vagy folyamatos ápolást, felügyeletet, gondozást igénylő hozzátartozójáról egyedül gondoskodik.

PÉNZBÍRSÁG

A pénzbírság legalacsonyabb összege 5.000 Ft, legmagasabb összege 150.000 Ft, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén 3.000 Ft.

Ha a büntetett nem fizeti be a rá kiszabott pénzbírság összegét, a büntetés elzárásra változtatható, amelynek időtartama 5.000 forintonként 1 nap.

A szabálysértési elzárást közérdekű munkával is meg lehet váltani, melynek időtartama 5.000 forintonként 6 óra közmunka.

KÖZÉRDEKŰ MUNKA

A büntetett köteles a rá kirótt közérdekű munkát elvégezni, miközben személyi szabadsága nem korlátozható.

A közérdekű munka legkisebb időtartama 6 óra, legnagyobb 180 óra.

Ha a büntetett a közérdekű munkakötelezettségének nem tesz eleget, úgy büntetése 6 óránként 1 nap szabálysértési elzárásra változik.

JÁRMŰVEZETÉSTŐL ELTILTÁS

Azokkal szemben alkalmazzák, akik a szabálysértést engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével követték el.

A 7.500 kg-ot meghaladó tehergépkocsival, vontatóval, járműszerelvénnyel

 • az úton való haladásra,
 • az előzésre és kikerülésre, valamint
 • a lezárt útszakaszra történő behajtásra

vonatkozó szabályok megszegése.

A járművezetéstől eltiltás legrövidebb tartama 1 hónap, leghosszabb tartama 1 év.

ELKOBZÁS

Elkobzásra kerül az a dolog:

 • amit a szabálysértés elkövetéséhez használtak,
 • aminek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy veszélyezteti a közbiztonságot,
 • ami szabálysértés elkövetése útján jött létre,
 • amire a szabálysértést elkövették, vagy amit a szabálysértés befejezését követően e dolog elszállítása céljából használtak,
 • amit az eljárás alá vont személy a szabálysértés elkövetéséért kapott.

Az elkobzott dolog tulajdonosa az állam lesz.

A cselekmény elkövetése után legalább 2 évvel már nem lehet elkobzást alkalmazni.

KITILTÁS

Sportrendezvényen való részvétellel, odautazással, onnan történő távozással összefüggő szabálysértés esetén az elkövető kitiltható bármilyen sportrendezvényről, sportlétesítményből.

Kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabálysértés esetén az elkövető kitiltható a kereskedelmi létesítményből.

A kitiltás legrövidebb tartama 6 hónap, leghosszabb 2 év.

FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetés alkalmazására akkor kerül sor, ha az elkövetés csekély súlyú és ettől az intézkedés kellően visszatartó hatású.

SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ELJÁRÓ HATÓSÁGOK

 • Fővárosi, megyei kormányhivatal járási hivatala;
 • Rendőrkapitányság;
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal;
 • Járásbíróság (szabálysértési elzárással büntethető szabálysértés esetén).

HELYSZÍNI BÍRSÁG KISZABÁSÁRA JOGOSULTAK

 • Rendőrség;
 • Járási hivatal;
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal;
 • Hivatásos katasztrófavédelmi szerv;
 • Közlekedési hatóság;
 • Közterület-felügyelő;
 • Természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr;
 • Erdészeti hatóság,
 • Halászati őr;
 • Mezőőr.

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

A szabálysértési eljárást annak megindulásától 30 napon belül be kell fejezni, amely indokolt esetben egyszer, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Az eljárás ügyintézési határideje felfüggesztésre kerül, ha

 • az ügy érdemi elbírálása olyan kérdéstől függ, ami más szerv hatáskörébe tartozik,
 • a szabálysértő személy ismeretlen helyen, vagy külföldön tartózkodik, és nélküle az ügy elbíráslása nem lehetséges.

HELYSZÍNI BÍRSÁG

A helyszíni bírság összege 5.000 forinttól 50.000 forintig, 6 hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén 70.000 forintig terjed.

SZABÁLYSÉRTÉSI ELZÁRÁSSAL IS BÜNTETHETŐ SZABÁLYSÉRTÉSEK

 • Magánlaksértés,
 • önkényes beköltözés,
 • távoltartó határozat szabályainak megszegése,
 • rendzavarás (verekedés, rendezvényen eltakart arccal történő megjelenés, nyilvános helyen lőfegyverrel, robbanóanyaggal történő megjelenés, rendőrség felhívása ellen szegülés) ,
 • garázdaság,
 • közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése,
 • tiltott prostitúció,
 • veszélyes fenyegetés,
 • feloszlatott egyesület tevékenységében való részvétel,
 • valótlan bejelentés (vészhelyzetről, rendzavarásról),
 • hivatalos személy által elkövetett hamis statisztikai adatszolgáltatás,
 • járművezetés az eltiltás hatálya alatt,
 • tulajdon elleni szabálysértés (50.000 Ft érték alatti lopás, sikkasztás, elsajátítás, orgazdaság, csalás, rongálás, hűtlen kezelés),
 • jogosulatlan vadászat,
 • tulajdonosi hozzájárulás nélküli építés.

KÖZÉRDEKŰ MUNKÁVAL BÜNTETHETŐ SZABÁLYSÉRTÉSEK

 • Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése.

EMBERI MÉLTÓSÁG, A SZEMÉLYI SZABADSÁG ÉS A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK

 • Becsületsértés,
 • megelőző távoltartás alaptalan kezdeményezése,
 • polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés,
 • lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés,
 • jogosulatlan címhasználat,
 • szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma,
 • koldulás,
 • közterületen életvitelszerű lakhatás tilalmának megszegése,
 • természetvédelmi szabálysértés (például engedély nélküli tűzrakás),
 • vallásgyakorlás jogának megsértése,
 • gyülekezési joggal visszaélés,
 • egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése,
 • tiltott szerencsejáték,
 • közerkölcs megsértése,
 • veszélyeztetés kutyával,
 • büntetés-végrehajtási intézet környezetének megzavarása,
 • csendháborítás,
 • köztisztasági szabálysértés,
 • veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával,
 • közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés,
 • kábítószer-rendészeti szabálysértés,
 • gyógyszerrendészeti szabálysértés,
 • szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése,
 • jogosulatlan közterületi értékesítés,
 • kitiltás, illetve az eltiltás szabályainak megszegése,
 • jégen tartózkodás szabályainak megszegése,
 • tiltott fürdés,
 • számszeríj, szigonypuska jogellenes használata,
 • tiltott határátlépés, útiokmánnyal kapcsolatos szabálysértés,
 • határrendészeti szabálysértés,
 • minősített adat biztonságának megsértése,
 • közérdekű bejelentő üldözése,
 • hamis statisztikai adatszolgáltatás,
 • segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele (egységes európai segélyhívó szám, nemzeti segélyhívó szám rendeltetésétől eltérő felhívása),
 • személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése,
 • külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés,
 • sajtórendészeti szabálysértés.

PÉNZÜGYI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK

 • Vámszabálysértés,
 • vámszabálysértés elkövetőjének segítése,
 • vámorgazdaság,
 • fémjelzési szabálysértés,
 • pénzutánzatra vonatkozó szabályok megszegése.

RENDÉSZETI IGAZGATÁS RENDJÉT VESZÉLYEZTETŐ SZABÁLYSÉRTÉSEK

 • Vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése,
 • polgári védelmi kötelezettség megsértése,
 • honvédelmi kötelezettség megszegése,
 • gazdasági, anyagi szolgáltatási kötelezettség megsértése,
 • jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség.

KIEMELT KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEK

 1. Ittas vezetés,
 2. elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése,
 3. közúti közlekedés rendjének megzavarása,
 4. engedély nélküli vezetés,
 5. érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés,
 6. vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése,
 7. megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés.

KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYSÉRTÉSEK

 1. Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése,
 2. közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése,
 3. vasúti szabálysértés,
 4. víziközlekedési szabályok megsértése,
 5. légi jármű fedélzetén elkövetett szabálysértés,
 6. légiközlekedés biztonságát és védelmét szolgáló szabályok megszegése,
 7. szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrásokkal való megsértése.

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK

 1. Versenytárs utánzása,
 2. árdrágítás,
 3. árak megállapításának, közlésének és feltüntetésének elmulasztása,
 4. minőség tanúsítási kötelezettség megszegése,
 5. megfelelőségi jelölés jogosulatlan használata,
 6. rossz minőségű termék forgalomba hozatala,
 7. vásárlók megkárosítása,
 8. élelmiszer engedély nélküli előállítása, forgalomba hozatala.

SZELLEMI TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK

 1. Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése,
 2. iparjogvédelmi jogok megsértése.

JÁRVÁNYÜGYI, ERDŐVÉDELMI, MEZŐ-, ERDŐ- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYSÉRTÉSEK

 1. Fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása,
 2. kábítószer előállítására alkalmas növényekkel kapcsolatos előírások megszegése,
 3. mezei szabálysértés,
 4. erdőrendészeti szabálysértés,
 5. erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása,
 6. felhívással szembeni engedetlenség,
 7. vízszennyezés,
 8. ár- és belvízvédelmi szabálysértés.

ÓVODAI NEVELÉS,  ÉS ALAPFOKÚ ÉS KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS RENDJÉT VESZÉLYEZTETŐ SZABÁLYSÉRTÉSEK

 1. Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése,
 2. nevelési-oktatási tevékenység folytatására vonatkozó szabályok megszegése,
 3. szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati oktatására vonatkozó szabályok megszegése.

[useful_banner_manager banners=11 count=1]


0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

négy × 2 =