Tűzvédelmi bírság

Az utóbbi időben szinte az egész ország megismerhette ezt a fogalmat  a folyosói muskátlik, vagy a rácsos lezárások kapcsán, pedig nem új keletű találmány… ezt a büntetést 1996. óta alkalmazza a tűzvédelmi hatóság.

A tűzvédelmi bírságról szóló – jelenleg érvényben lévő – jogszabály 2012. január 1-vel lépett hatályba, amelyben az egyik legszembetűnőbb változás, hogy amíg a korábbi években a tűzvédelmi hatóság mérlegelésére volt bízva a bírság kiszabása, addig a mostani előírás bizonyos pontokban kötelezővé teszi a büntetést a hatóság számára.

Nézzük akkor a 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet néhány lényegesebb elemét:

A rendelet meghatározza, hogy mely szabálytalanságok azok, amelyek esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező, valamint megadja a büntetés minimális és maximális összegeit.

A színessel jelölt sorok esetén: az első esetben kötelező a bírság kiszabása.

A fekete sorok esetén: a második esetben kötelező a bírság kiszabása.

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/

Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/

1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő.

100 000

1 000 000

2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges.

200 000

3 000 000

3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő.

100 000

1 000 000

4. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított.

30 000/kijárat

45 000/kijárat

5. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított.

60 000/kijárat

90 000/kijárat

6. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal.

200 000/kijárat

300 000/kijárat

7. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal.

300 000/kijárat

400 000/kijárat

8. Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése.

60 000

500 000

9. Az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével)

60 000

500 000

10. A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése.

100 000

3 000 000

11. Jogszabály, vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása.

60 000

200 000

12. Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított.

50 000

1 000 000

13. Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása

50 000

1 000 000

14. Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása.

30 000

2 000 000

15. A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése.

100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy

16. Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével):
– készenlétben tartás hiánya

50 000/készülék

– karbantartás hiánya

30 000/készülék

17. Jogszabály, vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
a) legfeljebb 100 m2 alapterületű:

100 000/rendszer

400 000/rendszer

b) 101–500 m2 alapterületű:

200 000/rendszer

1 000 000/rendszer

c) 500 m2 feletti alapterületű:

400 000/rendszer

2 000 000/rendszer

18. Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya.

150 000/rendszer

1 500 000/rendszer

19. Jogszabály, vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző, vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt.

60 000

1 000 000

20. Jogszabály, vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya.

40 000

1 000 000

21. Jogszabály, vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása.

30 000

1 000 000

22. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása.

100 000/fő

23. Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért.

100 000/eltiltott fő

24. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság).

100 000

1 000 000

25. Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése

100 000

1 000 000

26. Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott.

60 000

1 000 000

27. Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt.

100 000/munkavállaló

28. Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt.

100 000/munkavállaló

29. Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), a tűz- és robbanásveszélyes („B”), valamint a tűzveszélyes („C”) tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről.

100 000

500 000

30. Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el.

60 000

250 000

31. Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza.

60 000

200 000

32 Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket.

60 000

2 000 000

33. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya.

100 000/rendszer

1 000 000/rendszer

34. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya.

50 000/rendszer

300 000/rendszer

35. Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el.

60 000

130 000

36. A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé.

30 000

1 000 000

37. Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte.

100 000

1 000 000

38. A tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetése.

100 000

1 000 000

39. Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét.

300 000

3 000 000

40. Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén.

20 000

60 000

41. A pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése.

100 000

1 000 00

42. A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik.

60 000

200 000

Ha több szabálytalanság együttesen fordul elő, akkor az egyes büntetési tételek összeadódnak, de az összeg legfeljebb 10.000.000 Forint lehet.

A bírság kiszabására a tűzvédelmi hatóság jogosult :

–          1-37. sorokban meghatározott esetekben;

–          40-42. sorokban meghatározott esetekben.

A bírság kiszabására a központi szerv jogosult :

–          38-39. sorokban meghatározott esetekben.

A tűzvédelmi hatóság a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező katasztrófavédelmi kirendeltség, a központi szerv pedig az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A bírság kiszabására okot adó szabálytalanságot akkor is meg kell szüntetni, ha a büntetést befizettük, és ugyanazért a szabálytalanságért két hónap elteltével újra kiszabható a bírság.

Érdemes tudni, hogy a tűzvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

A kiszabott tűzvédelmi bírságot a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki, vagy készpénz átutalási megbízással befizetni.

A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

2 hozzászólás: “Tűzvédelmi bírság

 1. Kelemenné Erzsi szerint:

  Tégla építésű, 3 szintes ( FSZ+1 EM+ TTÉR) 4 lépcsőházas, lépcsőházanként 6 lakásos épületről van szó.A tetőtérben a lépcsőház belmagassága hatalmas kb 5-6 méter,a menekülési útvonalon kivül még szép nagy helyek vannak az alapterületén is.két végén egy egy tetőablak.A tetőtérbe falépcső vezet föl.Kérdésem az lenne hogy nem lehetne-e a folyosó beugró részében bútort elhelyezni,hiszen olyan nagy hely van ott.A tetőablakon szerintem ember nem fér sem be sem ki, de azt amúgy sem zavarná az oldalt elhelyezkedő bútor. Köszönöm válaszát

  • Csepregi Csilla szerint:

   Kedves Erzsi!

   Sajnos nem szabad a lépcsőházban és az azzal egy légtérben lévő területeken semmilyen szekrényt, éghető anyagot elhelyezni, még akkor sem, ha magát a menekülést nem akadályozza, azaz nincs útban. Ezek a szekrények nem csak a menekülést akadályozhatják, de ha meggyulladnak, mérgező füsttel lepik el a lépcsőházat.

   Üdv, Csepregi Csilla

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

20 − tíz =

+ <