Az utóbbi időben szinte az egész ország megismerhette ezt a fogalmat  a folyosói muskátlik, vagy a rácsos lezárások kapcsán, pedig nem új keletű találmány… ezt a büntetést 1996. óta alkalmazza a tűzvédelmi hatóság.

A tűzvédelmi bírságról szóló – jelenleg érvényben lévő – jogszabály 2012. január 1-vel lépett hatályba, amelyben az egyik legszembetűnőbb változás, hogy amíg a korábbi években a tűzvédelmi hatóság mérlegelésére volt bízva a bírság kiszabása, addig a mostani előírás bizonyos pontokban kötelezővé teszi a büntetést a hatóság számára.

Nézzük akkor a 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet néhány lényegesebb elemét:

A rendelet meghatározza, hogy mely szabálytalanságok azok, amelyek esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező, valamint megadja a büntetés minimális és maximális összegeit.

A színessel jelölt sorok esetén: az első esetben kötelező a bírság kiszabása.

A fekete sorok esetén: a második esetben kötelező a bírság kiszabása.

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/

Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/

1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő.

100 000

1 000 000

2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges.

200 000

3 000 000

3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő.

100 000

1 000 000

4. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított.

30 000/kijárat

45 000/kijárat

5. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított.

60 000/kijárat

90 000/kijárat

6. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal.

200 000/kijárat

300 000/kijárat

7. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal.

300 000/kijárat

400 000/kijárat

8. Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése.

60 000

500 000

9. Az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével)

60 000

500 000

10. A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése.

100 000

3 000 000

11. Jogszabály, vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása.

60 000

200 000

12. Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított.

50 000

1 000 000

13. Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása

50 000

1 000 000

14. Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása.

30 000

2 000 000

15. A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése.

100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy

16. Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével):
– készenlétben tartás hiánya

50 000/készülék

– karbantartás hiánya

30 000/készülék

17. Jogszabály, vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
a) legfeljebb 100 m2 alapterületű:

100 000/rendszer

400 000/rendszer

b) 101–500 m2 alapterületű:

200 000/rendszer

1 000 000/rendszer

c) 500 m2 feletti alapterületű:

400 000/rendszer

2 000 000/rendszer

18. Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya.

150 000/rendszer

1 500 000/rendszer

19. Jogszabály, vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző, vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt.

60 000

1 000 000

20. Jogszabály, vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya.

40 000

1 000 000

21. Jogszabály, vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása.

30 000

1 000 000

22. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása.

100 000/fő

23. Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért.

100 000/eltiltott fő

24. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság).

100 000

1 000 000

25. Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése

100 000

1 000 000

26. Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott.

60 000

1 000 000

27. Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt.

100 000/munkavállaló

28. Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt.

100 000/munkavállaló

29. Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), a tűz- és robbanásveszélyes („B”), valamint a tűzveszélyes („C”) tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről.

100 000

500 000

30. Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el.

60 000

250 000

31. Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza.

60 000

200 000

32 Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket.

60 000

2 000 000

33. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya.

100 000/rendszer

1 000 000/rendszer

34. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya.

50 000/rendszer

300 000/rendszer

35. Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el.

60 000

130 000

36. A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé.

30 000

1 000 000

37. Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte.

100 000

1 000 000

38. A tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetése.

100 000

1 000 000

39. Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét.

300 000

3 000 000

40. Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén.

20 000

60 000

41. A pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése.

100 000

1 000 00

42. A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik.

60 000

200 000

Ha több szabálytalanság együttesen fordul elő, akkor az egyes büntetési tételek összeadódnak, de az összeg legfeljebb 10.000.000 Forint lehet.

A bírság kiszabására a tűzvédelmi hatóság jogosult :

–          1-37. sorokban meghatározott esetekben;

–          40-42. sorokban meghatározott esetekben.

A bírság kiszabására a központi szerv jogosult :

–          38-39. sorokban meghatározott esetekben.

A tűzvédelmi hatóság a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező katasztrófavédelmi kirendeltség, a központi szerv pedig az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A bírság kiszabására okot adó szabálytalanságot akkor is meg kell szüntetni, ha a büntetést befizettük, és ugyanazért a szabálytalanságért két hónap elteltével újra kiszabható a bírság.

Érdemes tudni, hogy a tűzvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

A kiszabott tűzvédelmi bírságot a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki, vagy készpénz átutalási megbízással befizetni.

A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.


2 hozzászólás

Kelemenné Erzsi · 2017-01-22 - 19:04

Tégla építésű, 3 szintes ( FSZ+1 EM+ TTÉR) 4 lépcsőházas, lépcsőházanként 6 lakásos épületről van szó.A tetőtérben a lépcsőház belmagassága hatalmas kb 5-6 méter,a menekülési útvonalon kivül még szép nagy helyek vannak az alapterületén is.két végén egy egy tetőablak.A tetőtérbe falépcső vezet föl.Kérdésem az lenne hogy nem lehetne-e a folyosó beugró részében bútort elhelyezni,hiszen olyan nagy hely van ott.A tetőablakon szerintem ember nem fér sem be sem ki, de azt amúgy sem zavarná az oldalt elhelyezkedő bútor. Köszönöm válaszát

    Csepregi Csilla · 2017-01-23 - 13:09

    Kedves Erzsi!

    Sajnos nem szabad a lépcsőházban és az azzal egy légtérben lévő területeken semmilyen szekrényt, éghető anyagot elhelyezni, még akkor sem, ha magát a menekülést nem akadályozza, azaz nincs útban. Ezek a szekrények nem csak a menekülést akadályozhatják, de ha meggyulladnak, mérgező füsttel lepik el a lépcsőházat.

    Üdv, Csepregi Csilla

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

tizennyolc − tizenkettő =